Budsjett for 2018

2000 - Menighetsrådet    
Inkludert: 2130 + 2200 + 5010 + 7500    
       
Inntekter      
    Budsjett 2018 Budsjett 2017
3610 Deltakerbetaling 3300 3000
3622 Salg av matriell    
3624 Kiosk inntekter    
3625 Arrangementsinntekter 5000 5000
3628 Billettinntekter (avg.fri) 8000 10500
3631 Utleige av kirke 45000 45000
3633 Utleie av lokaler 85400 85400
3634 div utleige interkter 5000 5000
3729 Refusjon moms påløpt 25000 25000
3740 Refusjon frå fellesråd 4000 4000
3750 Refusjon frå menighetsråd    
3770 Refusjon frå andre    
3771 Forsikkringsoppgjør    
3830 Tilskudd fra kommunen    
3841 Driftstilskudd fra fellesrådet 60000 60000
3842 Øremerkede tilskudd fra fellesrådet 6000 5000
3859 Tilskudd fra egne avdelinger    
3861 Offer til egen virksomhet 60000 50000
3862 Innsamlede midler til egen virksomhet 200000 200000
3866 Offer til andre 150000 140000
3867 Innsamlede midler til andre 1000  
3871 Tilskudd fra andre    
3872 Mottatte gaver, herunder arv 10000 20000
3873 Givertjenesten 5000 6000
3879 Diverse tilskudd gaver frå andre    
3901 Renteinntekter, bank 9000 9000
3930 Bruk av overskudd    
3941 Bruk av disp. fond    
       
  Sum 681700 672900
       
       
Utgifter      
    Budsjett 2018 Budsjett 2017
3012 Fast lønn utan aga 120000 30000
3018 Påløpne feriepenger 11000 4000
3061 Honorar (lønn) 5000 12000
3090 Pensjonsinnskudd    
3096 Gruppelivs- og ulykkesforsikring    
3099 Arbeidsgiveravgift    
3100 Kontormateriell 6000 3000
3101 Papir og konvolutter 5000 5000
3102 Faglitteratur, tidsskrifter o.l. 6000 6000
3103 Datarekvisita 2000 2000
3110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell    
3111 Utgifter til gudstjeneste 15000 23000
3114 Dåpsrekvisita/dåpsarbeid 3000 1000
3115 Bibler    
3116 Undervisningsbøker 1500 1000
3119 Diverse arrangementsutgifter 5000 5000
3120 Annet forbruksmateriell 6000 6000
3121 Leker og materiell 2000 2000
3122 Matvarer 2000 2000
3124 Servering (herunder kirkekaffe) 17000 17000
3125 Velferdsformål 3000 3000
3126 Gaver 6000 3000
3127 Innkjøp av planter og blomster 10000 10000
3128 Rengjøringsmidler 7000 7000
3130 Post, bank, telefoni og datalinjer    
3131 Porto 3000 2000
3133 Telefoni 0 1000
3134 Datakommunikasjon 10000 10000
3135 Bankomkostninger 15000 10000
3136 Gebyrer og morarenter 2000 4000
3141 Kunngjøringer 1000 1000
3143 Informasjonstilltak    
3144 Trykking    
3150 Opplæring kurs 1000 1000
3151 Kurs og utdanning 7000 7000
3152 Møter og seminarer 1000 1000
       
3171 Reiseutgifter tjenestereiser 1500 1500
3173 Diverse tur og leir utgifter    
3185 Forsikringer 6500 5500
3186 Bygningsforsikringer    
3191 Husleie = refusjon BKF? 20000 20000
3195 Avgifter gebyrer og lisenser 3000 4100
3197 Kontingenter og medlemsavgifter 500 500
3200 Inventar og utstyr 3000 3000
3201 Kontormøbler og andre møbler 1000 1000
3203 Noter og salmebøker    
3205 Instrumenter og orgel    
3206 Teknisk utstyr (lyd/lys) 10000 12000
3207 Datautstyr    
3221 Kopimaskin (kopierringsutgiftene) 0 26000
3233 Planlagt vedlikehold bygg    
3241 Service og rep av utstyr og innventar 5000 3000
3243 Service og reparasjoner orgel, instr.    
       
3249 Service og reperasjon div. 4000 4000
3250 Materialer til vedlikehold 7000 7000
3262 Vask og rens av tekstiler 2500 2500
3264 Søppel og gjenvinning 500 2000
3266 Vakthold og utrykkning    
3272 Kjøp av diverse tjenester (honorar) 10500 1800
3290 Andre driftsutgifter 8000  
3340 Refusjon til fellesråd 15000 15000
3341 Lønnsrefusjon til fellesråd 20000 20000
3370 Refusjon til andre (sivilarbeider)    
3429 Moms generell kompensasjonsordning 25000 25000
3459 Tilskudd til egne avdelinger 190000 190000
1044466 Overføring av offer til andre 150000 140000
1044467 Overføring av innsamlede midler    
1044470 Tilskudd gaver til andre også barne/ungd arb 10000 10000
3471 Tap av fordringer 15300  
1044530 Dekning av underskudd    
1044541 Avsetninger til disposisjonsfond    
3901 Renteinntekter , bank    
  Sum 780800 672900
       
  Resultat -99100 0